В Осакаровке:  -4°C , Влажность 88%, Давление 721, ветер 9 м/с
USD EUR RUB WAP
home
home home

Аппарат ережесі

Осакаров ауданы әкімдігінің   
2015 жылғы 9 маусымдағы
№ 32/04 қаулысымен  

бекітілген
 

 

«Қарағанды облысы Осакаров ауданы

Ертіс ауылдық округі әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесінің Ережесі

 

 

1.Жалпы ережелер

 

1. «Қарағанды облысы Осакаров ауданы Ертіс ауылдық округi әкiмiнiң аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме)  мемлекеттік басқарманың шеңберінде басшылық етеді, аулыдық округі  аумағында мемлекеттік саясатын жүргізуге қамтамасыз ететін, Қазқастан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме  ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар  мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Мемлекеттік мекеме  өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Мемлекеттік мекеменің заңды мекен-жайы: 101006, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Ертіс ауылы, Юбилейная көшесi, нөмір жоқ үй.

9.  Мемлекеттік органның толық атауы  - «Қарағанды облысы Осакаров ауданы Ертіс ауылдық округi әкiмiнiң аппараты» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.

11. Мемлекеттік мекемесінің қызметін каржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Мемлекеттік мекеме кәсіпкерлік субъектілерімен мемлекеттік мекеменің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

 

2.Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

13. Мемлекеттік мекеменің миссиясы:

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте мемлекеттік саясатты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

14. Міндеттері:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекет егемендігін, конституциялық құрылысын қорғау және бекіту, азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру;

2) тиісті аумақтарды дамытудың мүдделерімен және қажеттіліктері байланысымен атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округі әкіміне жәрдем көрсету;

3) ауылдық округте мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын әлеуметтік және экономикалық үрдістермен басқара отырып жүзеге асыру;

4) заңдылық пен құқық бұзушылықты нығайту, азаматтардың құқық санасының деңгейін және олардың еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі белсенді азаматтық айқындамасын арттыру бойынша шараларды жүзеге асыру;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттер.

15. Функциялары:

1) Қазақстан Республикасының Заңдарын, Президент пен Үкімет актілерінің, облыс, аудан және ауылдық округі әкімдерінің шешімдері мен өкімдерінің мінсіз орындалуын ұйымдастырады;

2) ауылдық округі әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын әзірлейді;

3) ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерінің талдауын жүргізеді, тиісті ұсыныстар мен кепілдемелер дайындайды;

4) ауылдық округі әкімінің ақпаратты-талдамалы, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз ету;

5) ауылдық округі әкімі қызметінің құжаттамалық қамтамасыз етуін жүзеге асырады;

6) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу мен қарастырылуын қамтамасыз етеді, ауыл әкімімен азаматтардың жеке қабылдауын жүргізуді ұйымдастырады;

7) әкімі құқық қорғау органдарымен және сот жүйесі органдарымен ауылдық округте заңдылықты және құқықтық тәртіпті нығайту сұрақтары бойынша үйлестіруді және өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді;

8) ауылдық округі әкімінің шешімін, өкімін сақталуын  қамтамасыз ету;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қамтамасыз етеді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) аудан әкімі аппаратының әкімгері болып табылатын бюджеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарды әзірлеуде жергілікті халық жиналысына талқылауға жиынға Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес ауданның бюджет құрамында қарастырылған бағыттар бойынша жергілікті сипаттағы мәселелерді қаржыландыру бойынша ұсыныстар беруге;

2) жергілікті бюджетті бекіту (нақтылау) кезінде аудандық мәслихат сессияларының жұмысына қатысуға;

3) жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныс енгізуге;

4) мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды орындау үшін ведомстволардан, жергілікі мемлекеттік басқару органдарынан қажетті ақпараттық, әдістемелік, нормативтік материалдарды, статистикалық мәліметтерді алуға;

5) аудан әкімінің қарауына, құзыретіне кіретін мәселерді шешу жөніндегі ұсыныстарды енгізуге;

6) мемлекеттік мекеменің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша белгіленген тәртіппен мәжілістерді шақыруға;

7) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етуге;

8) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, шағымдарды және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауға;

9) қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған, осы Ереженің  міндеттері мен функцияларынан туындайтын басқа да құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруға.

 

 

3.Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

17. Мемлекеттік мекемесін басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Мемлекеттік мекемесінің бiрiншi басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке аудан әкімімен тағайындалады және қызметтен босатылады.

19. Мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттілігі:

1) мемлекеттік мекеменің жалпы басқаруын, мемлекеттік мекеменің жұмысын үйлестіреді және бақылайды;

2) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеме білдіреді;

3)  мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңда белгіленген тәртіппен шешім және өкімдер түрінде ауылдық округі аумағында міндетті күші болатын актілер шығарады;

5) есеп және қызметтік құжаттамаларға қол қояды;

6) мемлекеттік мекемесінің шығыстар сметасын бекітеді және оның шегінде қаржы қаражаттарын басқарады;

7) заңнамаға сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан  босатады;

8) заңнамада белгіленген тәртіпте мемелекеттік мекеме қызметкерлеріне тәртіптік жаза беру және көтермелеу шараларын қолданады;

9) сенімхаттар береді;

10) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің міндеттерін және олардың өкілеттік шеңберін белгілейді;

11) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

12) аудан әкімінің тапсырмаларын орындайды;

13) сыбайлас жемқорллық қарсы шаралар қабылдайды, сыбайлас жемқорллық қарсы заңнаманың орындалуына дербес жауапты болады;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Ережемен және уәкілетті органмен жүктелген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

                                           

 

4.Мемлекеттік органның мүлкі

 

20. Мемлекеттік мекеменің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеме өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 

5. Мемлекеттік  органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

постановлением акимата

Осакаровского района

от 9 июня 2015 года № 32/04

 

 

Положение

государственного учреждения

«Аппарат акима Иртышского сельского округа

Осакаровского района Карагандинской области»

 

 

  1. Общие положения

 

1. Государственное учреждение «Аппарат акима Иртышского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» (далее - государственное учреждение)  является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере государственного управления, обеспечивающим проведение государственной политики на территории сельского округа.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  Конституцией  и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: 101006, Карагандинская область, Осакаровский район, село Иртышское, улица Юбилейная, дом без номера.

9. Полное наименование государственного органа - государственное учреждение «Аппарат акима Иртышского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».

10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения.

11. Финансирование деятельности государственного учреждения  осуществляется из местного бюджета. 

12. Государственному  учреждению  запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

 

 

  1. Миссия, основные задачи, функции,

права и обязанности государственного органа

 

13. Миссия государственного учреждения:

проведение государственной политики на территории соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14. Задачи: 

1) проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению безопасности, территориальной целостности Республики Казахстан, прав и свобод граждан;

2) оказание содействия акиму сельского округа в обеспечении проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории;

3) осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами в сельском округе;

4) осуществление мер по укреплению законности и правопорядка, повышению уровня правосознания граждан и их активной гражданской позиции в общественно–политической жизни страны;

5) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

15. Функции:

1) организует безусловное исполнение Законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства, постановлений акиматов области и района, решений и распоряжений акимов области, района и сельского округа;

2) разрабатывает проекты решений и распоряжений акима сельского округа;

3) проводит анализ проблем социально–экономического развития сельского округа, готовит соответствующие предложения и рекомендации;

4) осуществляет информационно - аналитическое, организационно - правовое и материально - техническое обеспечение деятельности акима сельского округа;

5) осуществляет документационное обеспечение деятельности акима сельского округа;

6) обеспечивает учет и рассмотрение обращений физических и юридических лиц, организует проведение личного приема граждан акимом сельского округа;

7) обеспечивает координацию и взаимодействие акима с правоохранительными органами и органами судебной системы по вопросам укрепления законности и правопорядка в сельском округе; 

8) обеспечивает хранение решений, распоряжений акима сельского округа;

9) обеспечивает оказание государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Права и обязанности:

1) при разработке бюджетной программы, администратором которой выступает аппарат акима, вынести на обсуждение собрания местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

2) принимать участие в работе сессий маслихата района при утверждении (уточнении) местного бюджета;

3) вносить в вышестоящие органы предложения по обеспечению занятости, оказанию адресной социальной помощи;

4) получать от ведомств, государственных органов управления на местах информационные, методические, нормативные материалы, статистические данные, необходимые для выполнения возложенных на государственное учреждение функций;

5) вносить на рассмотрение акима района предложения по решению вопросов, относящихся к его компетенции;

6) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию государственного учреждения;

7) обеспечивать повышение квалификации сотрудников государственного учреждения;

8) рассмотрение жалоб и обращений физических и юридических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) осуществлять иные права и обязанности, вытекающие из задач и функций, определенных в настоящем Положении, предусмотренные действующим законодательством.

 

 

3. Организация деятельности государственного органа

 

17. Руководство государственного учреждения осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и освобождается от должности акимом района в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:

1) осуществляет общее руководство государственного учреждения, координирует и контролирует работу государственного учреждения;

2) представляет государственное учреждение в государственных органах и иных организациях;

3) без доверенности действует от имени государственного учреждения;

4) по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает акты в виде решений и распоряжений;

5) подписывает финансовую и служебную документацию;

6) утверждает смету расходов государственного учреждения и в ее пределах распоряжается финансовыми средствами;

7) в соответствии с законодательством назначает на должность и освобождает от должности работников государственного учреждения;

8) в установленном законодательством порядке применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников государственного учреждения;

9) выдает доверенности;

10) определяет обязанности и круг полномочий сотрудников государственного учреждения;

11) утверждает должностные инструкции сотрудников государственного учреждения;

12) выполняет поручения акима района;

13) принимает меры по противодействию коррупции, несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства;

14) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

Исполнение полномочий первого руководителя в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

  1. Имущество государственного органа

 

20. Государственное учреждение  может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

         21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением,   относится к коммунальной собственности.

         22.  Государственное учреждение  не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

 

 

5. Реорганизация и упразднение государственного органа

 

      23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

     

 

 


Дата редактирования: 27 Декабря 2017 15:26

Опрос

Сіздің назарыңызға, қандай шараларды қарсы әрекет үшін қабылдауға қажетке сыбайлас жемқорлыққа?

 Жаса халықпен үгіттің жұмысының ша антикоррупциялық дүниетанымның құралымына, төзбестікке сыбайлас жемқорлықтың айқында

 Жоғарылат халықтың құқықтықтың сауаттылығын туралы үшін сыбайлас жемқорлықты көзделген жазаның шараларының

  Жоғарыла правоохранительных органның қызметінің тиімділігін ша сыбайлас жемқорлықпен және коррупционерами күреске


© 2010 - 2015 Осакаров ауданы әкімінің аппараты
+7 (72 149) 41 8 42 Кері байланыс
Әзірлеуші және қолдаушы: Интернет компания «Creatida»